A PROJEKTRŐL || O PROJEKTU

Írta: KA. Beküldve: A projektről || Splošno o projektu.

Általános információk     Osnovni podatki
Konzorciumvezető partner: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet   Poslovodeči konzorcijski partner: Zavod za kulturo madžarske narodnosti

Projektvezető: doc. dr. Kovács Attila

Projektkoordinátor: Gönc Katja

A projekt pénzügyi munkatársa: Žižek Kelenc Piroska

  Vodja projekta: doc. dr. Attila Kovács

Koordinatorka projekta: Katja Gönc

Finančna sodelavka projekta: Piroska Žižek Kelenc

Szerződésszám: 3311-11-289002

Finanszírozó: Az Európai Unió az Európai Szociális Alapból és a Szlovén Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kulturális- és Sportminisztériuma

A projekt időszaka: 2011. 10. 01.–2013. 08. 31.

  Številka pogodbe: 3311-11-289002

Financer: Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

Obdobje trajanja projekta: od 01. 10. 2011 do 31. 08. 2013

     
A projekt célja   Cilj projekta
Az A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban / E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah nevű projekt alapvető célja a Muravidék kétnyelvű (szlovén–magyar) iskoláiban dolgozó tanárok magyar nyelvű e-kompetenciája szintjének emelése, ezáltal a Szlovénia északkeleti része nemzetiségileg vegyesen lakott területein a kétnyelvű nevelési-oktatási intézetekbe járó gyermekek versenyképesebb tudással való felvértezése.   Temeljni cilj projekta z naslovom E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah je dvig ravni e-kompetenc učiteljev v madžarskem jeziku v dvojezičnih šolah (slovensko-madžarskih) v Prekmurju, posledično pa tudi dvig konkurenčnosti znanja otrok, ki obiskujejo dvojezične vzgojno-izobraževalne zavode na narodnostno mešanem območju severovzhodne Slovenije.
Jelenleg a kétnyelvű oktatásban a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a tanárok többsége Szlovéniában szerezte diplomáját, s így nincs megfelelően felkészülve a kétnyelvű oktatásra. A a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén élő diákok, a szüleik és a szélesebb környezetük sem ismeri fel eléggé a magyar nyelv és kultúra jelentőségét.   Največja težava pri izvajanju dvojezičnega šolstva v tem trenutku je, da je večina učiteljev dodiplomsko izobraževanje končala v Sloveniji, zato v veliko primerih niso dovolj kompetentni za dvojezično poučevanje. Pomanjkljiva je tudi ozaveščenost učencev, njihovih staršev in širšega okolja o pomembnosti madžarskega jezika in madžarske kulture na dvojezičnem območju Prekmurja.
A projektet ezeknek a gondoknak a megoldására indítottuk el. Ez azt jelenti, hogy egyrészt e-szolgáltatásokat és e-tartalmat dolgozunk ki főleg magyarul, de két nyelven is (kézikönyveket, oktatási segédanyagokat, e-anyagokat, e-tartalmat, online osztálytermeket, online szótárakat egyes tantárgyakhoz, új választható tantárgyakat stb.), felkészítjük a tanárokat és a szakszemélyzetet ezek használatára (IKT szemináriumokon és konzultációkon, továbbképzéseken stb.), és terjesztjük az eredményeket a szlovén (és a magyar) területeken, másrészt a kitűzött cél elérésének segítésére felhasználjuk a modern IKT szolgáltatásokat.   Zaradi tega smo projekt zastavili prav v luči premagovanja omenjenih problemov. To pomeni, da na eni strani razvijamo e-storitve in e-vsebine predvsem v madžarskem jeziku, delno dvojezično (priročnike, učne priprave, e-gradiva, e-vsebine, spletne učilnice, on-line slovarje kot pomožna učna gradiva pri posameznih predmetih, nove izbirne predmete...), usposabljamo učitelje in strokovne delavce za uporabo le-teh (IKT-seminarji, IKT-svetovanja, usposabljanja itd.), širimo rezultate v slovenski (tudi v madžarski) prostor ter na drugi strani uporabljamo sodobne IKT-storitve ter vsebine za podporo tega cilja.

A projekt közvetett céljai közé tartozik az informatikai kompetenciák javítása a kétnyelvű nevelési-oktatási intézményekben, a már meglevő infokommunikációs technika, e-szolgáltatások és e-tartalmak intenzívebb használata, a didaktikai és általános berendezések és felszerelések kihasználtságának javítása, a jó gyakorlati megoldások cseréjének előmozdítása a tanárok között, és a kétnyelvű iskolák szervesebb összekapcsolása egymással és környezetükkel.

  Posredni cilji projekta so dvig informacijske pismenosti v dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, večja uporaba že obstoječe informacijsko-komunikacijske tehnologije, e-storitev in e-vsebin, boljša izrabljenost didaktične in splošne programske opreme, večja izmenjava dobrih praks med učitelji in večje povezovanje dvojezičnih šol med sabo ter z okoljem.
     
A projekten belül az alábbi tevékenységek zajlanak:
- a magyar nyelvű e-kompetencia fejlesztése
- e-anyagok fejlesztése
- a magyar nyelv mint második nyelv oktatásának fejlesztése az IKT felhasználásával
- motiválástípusok a magyar nyelv és kultúra IKT-val való megismeréséhez
  V okviru projekta se izvajajo naslednje aktivnosti:
- razvijanje jezikovnih e-kompetenc v madžarskem jeziku
- razvoj e-gradiv
- razvijanje in nadgradnja poučevanja madžarščine kot drugega jezika z uporabo IKT
- oblike motivacij za spoznavanje madžarskega jezika in kulture z IKT