3. tevékenység || Aktivnost 3

3. tevékenység: A MAGYAR NYELV MINT MÁSODIK NYELV OKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSE AZ INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKA (IKT) FELHASZNÁLÁSÁVAL    Aktivnost 3: RAZVIJANJE IN NADGRADNJA POUČEVANJA MADŽARŠČINE KOT DRUGEGA JEZIKA z uporabo IKT
     
A kétnyelvű oktatás módszertanának előkészítése – oktatási stratégia és stratégia-fejlesztés a kétnyelvű képzési modellben   Priprava metodologije izvajanja dvojezičnega pouka – strategija in razvoj strategij poučevanja v dvojezičnem modelu izobraževanja
A projekt keretén belül elektronikus kézikönyvet tervezünk készíteni a kétnyelvű általános és középiskolai tanároknak. A kézikönyv két részből fog állni. A Nemzetiségi Kutatóintézet (INV) és a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara (FF UM) Magyar Tanszékének munkatársai által elkészítendő elméletibb jellegű első rész nemzetközi összehasonlításban mutatja be a kisebbségi/kétnyelvű oktatásmodellek tipológiáját. A kézikönyv második része ténylegesen a tanároknak szól, közülük is elsősorban a kezdőknek. Ez a rész, amelyet a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, ZRSŠ) munkatársai a kétnyelvű iskolák tanáraival karöltve készítenek el, bemutatja a muravidéki kétnyelvű iskolarendszer elméleti és törvényi hátterét, valamint a tanárok által alkalmazott legjobb megoldásokat a kétnyelvű oktatás minden létező modelljében, az általános- és középiskolák teljes vertikumában. A szerzők olyan kritikus kérdésekkel is foglalkozni kívánnak, mint a kétnyelvű oktatás gyakorlata, a projektben folyó kísérletek és a kétnyelvű oktatás várható jövője.   V okviru projekta načrtujemo pripravo elektronskega priročnika za učitelje dvojezičnih OŠ in SŠ. Priročnik bo sestavljen iz dveh sklopov. V prvem, ki bo bolj teoretično zasnovan in ga bodo pripravili sodelavci INV in Oddelka za madžarščino FF UM, bodo predstavljeni tuji modeli manjšinskega/dvojezičnega šolstva, torej mednarodne primerjave. Drugi del priročnika bo dejansko namenjen učiteljem, predvsem začetnikom. V tem delu, ki ga bodo pripravili sodelavci ZRSŠ v sodelovanju z učitelji dvojezičnih šol, bosta predstavljena teoretični in zakonski okvir dvojezičnega šolstva v Prekmurju ter primeri dobre prakse učiteljev za vse obstoječe modele izvajanja dvojezičnega pouka za celo vertikalo v osnovni in srednji šoli. Avtorji se bodo dotaknili tudi kritičnih točk izvedbe dvojezičnega pouka, poskusov, ki potekajo v okviru projekta, ter vizije dvojezičnega šolstva.
A kézikönyv mellett konferenciát is tervezünk, amelyen a szakemberek bemutatják a kisebbségi oktatás modelljeit, jellemzőit és nehézségeit, valamint a szlovéniai és a külföldi gyakorlatot (elsősorban a határon túli szlovének, magyarok és a magyarországi kisebbségek kapcsán).   Ob pripravi priročnika načrtujemo tudi konferenco, na kateri bodo modele, značilnosti in težave manjšinskega šolstva predstavili strokovnjaki in praktiki iz Slovenije in iz tujine (v prvi vrsti zamejski Slovenci, zamejski Madžari, manjšine na Madžarskem).
A projekt főként a kétnyelvű iskolák tanárainak, részben azonban a kétnyelvű iskolába járó gyermekeknek is szól. Közvetve a szülőket is megszólítjuk. E célból a projekt keretében elsősorban kétnyelvű családoknak szóló e-kiadványt is készítünk (az ilyen családok száma növekvő tendenciát mutat a Muravidék vegyes nemzetiségű területén). Ezzel támogatni kívánjuk a kétnyelvű (vagy többnyelvű) családokat, illetve iránymutatást kívánunk adni nekik különböző élethelyzetekhez, hogy könnyebben megtalálják a helyes egyensúlyt a nyelvek között, és jobban megértsék egymást a családon belül és a társadalomban.   Projekt je v prvi vrsti namenjen učiteljem dvojezičnih šol, delno tudi otrokom, ki obiskujejo dvojezične šole. Posredno pa želimo nagovoriti tudi starše. Iz tega razloga bomo med ostalim v sklopu projekta pripravili e-publikacijo, ki bo namenjena v prvi vrsti dvojezičnim družinam, katerih število na narodnostno mešanem območju Prekmurja narašča. S tem želimo spodbuditi dvojezične (eventualno večjezične) družine oz. jim ponuditi smernice za različne življenjske situacije, s pomočjo katerih bi lahko laže našli pravo ravnotežje med jeziki in s tem večje medsebojno razumevanje ter sožitje v družini in v okolici.
     
Részleges külső differenciálás a magyar nyelv mint második nyelv esetében a lendvai KKI-ban (DZD)   Diferenciacija pouka pri madžarščini kot drugem jeziku v dvojezični srednji šoli Lendava (DZD)
A differenciációs kísérlet „A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban" c. projekt keretében, a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában folyik.   Poskus diferenciacije izvajamo na Dvojezični srednji šoli Lendava v okviru projekta E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah.
A kísérlet, amelynek bevezetését az iskola szakszemélyzete, a ZRSŠ és az MMÖNK (a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség) támogatta, a lendvai KKI minden képzési programjának első évfolyamában folyik. Abból áll, hogy a szlovén tannyelvű általános iskolát végzett, és így magyarul nem tudó diákok a kétnyelvű középiskolába iratkozást követően a kétnyelvű általános iskolát végzettektől elválasztva tanulják a magyar nyelvet mint második nyelvet. A kísérlettel azt kívánjuk megállapítani, hogy a két csoport – a haladók és a kezdők – tagjai jobban haladnak-e a magyartanulásban, ha két nehézségi szinten, különválasztva (külső differenciálással) tanulják, mint most, amikor egyetlen csoportban, közösen tanulják a nyelvet. Azt várjuk, hogy a magyar kommunikációs kompetencia gyorsabb és jobb fejlődése más tantárgyakban is javítja a kétnyelvű oktatás minőségét. A kontrollcsoportot a KKI minden programjának azok az 1. évfolyamos diákjai alkotják, akik a 2011/12. tanévben sajátították el a magyart második nyelvként.   Poskus, katerega uvedbo so podprli strokovni delavci šole, ZRSŠ in PMSNS, izvajamo v 1. letniku vseh izobraževalnih programov DSŠ Lendava. Bistvo poskusa je, da se dijaki, ki se v dvojezično srednješolsko izobraževanje vključijo brez znanja madžarščine, ker so končali osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom, madžarščino kot drugi jezik učijo ločeno od dijakov, ki so končali DOŠ. S poskusom želimo ugotoviti, ali bi dijaki obeh skupin – nadaljevalne in začetne – bolje napredovali pri pouku madžarščine, če bi ta potekal na dveh ravneh zahtevnosti (zunanja diferenciacija), kot napredujejo sedaj, ko so skupaj v isti skupini. Posledično pričakujemo, da se bo s hitrejšim in boljšim razvijanjem sporazumevalne zmožnosti v madžarščini dvignila tudi kakovost dvojezičnega pouka pri ostalih predmetih. Kontrolno skupino predstavljajo dijaki 1. letnika vseh programov DSŠ, ki so v šolskem letu 2011/12 usvajali madžarščino kot drugi jezik.
A kísérlethez elkészültek a szükséges szakmai háttéranyagok (a tantervi, illetve tudáskatalógusbeli mellékletek, nyelvi tesztek és felmérő kérdőívek a diákoknak), és a kontrollcsoport diákjai kitöltötték a tesztlapokat és a kérdőíveket. A kísérleti csoportban végzett munkát a tanórák látogatásával és a tanárokkal való rendszeres beszélgetésekkel is kiegészítettük. A 2012/13. tanév végén a kísérleti csoport diákjai is kitöltik a tesztlapokat és a kérdőíveket, és a tanárokkal is interjúkat készítünk, és kérdőíveket töltetünk ki. A kísérlet egyéves lefolyásáról 2013 szeptemberében beszámolót készítünk   Za izvajanje poskusa so bile pripravljene potrebne strokovne podlage (priloge k učnim načrtom oz. katalogom znanj, testi za preverjanje jezikovnega znanja ter anketni vprašalnik za dijake), opravljeno je bilo testiranje in anketiranje dijakov kontrolne skupine. Delo v eksperimentalni skupini je bilo spremljano tudi s hospitacijami in z rednimi razgovori z učitelji. Ob koncu šolskega leta 2012/13 bo izvedeno testiranje in anketiranje dijakov eksperimentalne skupine, izvedeni bodo intervjuji ter anketiranje učiteljev. Poročilo o enoletnem poteku poskusa bo pripravljeno do septembra 2013.
     
E-anyagok fejlesztése tanári felkészítő anyagként (segédanyagok a magyar nyelv mint második nyelv tanításához: e-kézikönyv, e-óravázlatok, e-feladatgyűjtemény a magyar nyelvet második nyelvként tanító tanároknak)   Razvoj e-gradiv kot predmet usposabljanja učiteljev (pomožno učno gradivo pri predmetu madžarščina kot drugi jezik: e-priročnik za učitelje za madžarščino kot drugi jezik; e-učne priprave za madžarščino kot drugi jezik; e-zbirka nalog za madžarščino kot drugi jezik)
A projekten belül különösen nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nyelv mint második nyelv tantárgyra. Egyrészt azért, mert e tantárgy tanításához nagyon kevés segédeszköz állt eddig a tanárok rendelkezésére, másrészt mert tudjuk: a kétnyelvű oktatás megmaradásának egyik esélyét, zálogát jelenti a magyar nyelv mint második nyelv. Ezért is szerepel a projekttervek között egy e-kézikönyv elkészítése, valamint e-óravázlatok és e-feladatgyűjtemény kidolgozása a magyar nyelv mint második nyelv tantárgyhoz. A projektben elkészített anyag egy egységet képez majd, amely a magyar nyelv mint második tanításához szolgál segédeszközként.   V okviru projekta namenjamo posebno pozornost pouku madžarščine kot drugega jezika. Po eni strani zato, ker so imeli učitelji
doslej zelo malo pripomočkov za pouk tega predmeta, po drugi strani pa nam je jasno, da je eden osnovnih pogojev za ohranitev dvojezičnega pouka pouk madžarščine kot drugega jezika. Prav zaradi tega je med projektnimi načrti zajeta priprava e-priročnika oziroma e-učnih priprav in e-zbirke nalog za madžarščino kot drugi jezik. Gradivo, pripravljeno v okviru projekta, bo tvorilo posebno enoto, ki bo služila kot učni pripomoček za pouk madžarščine kot drugega jezika.
Az e-kézikönyv a magyar nyelv mint második nyelv tanítását szolgáló módszertani kézikönyv lesz, egyfajta útmutató a tanároknak arról, hogyan kell magyart tanítani nem magyar anyanyelvű diákoknak, mivel a kétnyelvű iskolák tanárai ilyen módszertani képzésben nem részesültek. A tanári (módszertani) kézikönyv a magyar nyelv mint második nyelv tantárgyon belül a nyelvtani ismeretek oktatásához nyújt segítséget az A1-es szinttől a B2-es szintig.   E-priročnik bo metodološki priročnik za pouk
madžarščine kot drugega jezika, neke vrste napotek učiteljem, kako učiti madžarščino
učence, katerih materni jezik ni madžarski, saj učitelji dvojezičnih šol niso
bili deležni tovrstnega metodološkega usposabljanja. Metodološki priročnik za
učitelje bo v okviru madžarščine kot drugega jezika v pomoč pri pouku slovnice
od ravni A1 do ravni B2.
A tervezett e-óravázlatok és az e-feladatgyűjtemény szoros egységet képez. Mind az e-óravázlatok, mind az e-feladatgyűjtemény a kétnyelvű általános iskolák, illetve azok tanárai számára készülnek. Az e-óravázlatok a tantervek alapján kiválasztott és kidolgozott témákhoz kötődnek. Az e-feladatok, illetve az e-feladatgyűjtemény irodalmi részből, valamint nyelvi feladatsorból áll.   V primeru predvidenih e-učnih priprav in e-zbirke nalog gre za celovit sklop. Tako e-učne priprave kot e-zbirke nalog pripravljamo za dvojezične osnovne šole oziroma za učitelje teh šol. E-učne priprave se navezujejo na teme, izbrane in izdelane na osnovi učnih načrtov. E-naloge oziroma e-zbirka nalog je sestavljena iz književnega in jezikovnega sklopa.