2. tevékenység || Aktivnost 2

2. tevékenység: E-ANYAGOK FEJLESZTÉSE    Aktivnost 2: RAZVOJ E-GRADIV 
     
Szakmai e-oktatási anyagok készítése magyar nyelven a kétnyelvű oktató-nevelő munkához   Priprava strokovnega e-gradiva v madžarskem jeziku za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v dvojezičnem izobraževalnem procesu
A kétnyelvű iskolákban már használatba vett e-anyagok tapasztalatainak elemzése alapján kiderült, hogy nincs értelme ezek közvetlen lefordításának. Olyan e-tartalmat kell kidolgozni, amelyet a tanárok igényelnek, és amelyeket ténylegesen használni is fognak. Ezeket az e-tartalmakat úgy kell kialakítani, hogy a tanulók, diákok és szüleik egyaránt használhassák őket, mert így értékesebbek. Evégett megkerestük a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetében az e-tankönyvek készítésére indított projekt felelőseit. Az e-tankönyv projektben
platform készül korszerű e-tankönyvek készítésére, amelyek lehetővé teszik a kétnyelvűséget, illetve a magyar nyelv használatát is. Első lépésben a jelenlegi e-anyagokból indulnánk ki, amelyek rendelkeznek a tartalmi, módszertani és technológiai feltételekkel ahhoz, hogy e-tankönyvvé váljanak, ami a költségeket tekintve, valamint fenntartási és pénzügyi-szervezési szempontokból egyaránt optimális megoldást jelentene a kétnyelvű iskoláknak.
  Na podlagi analiz in uporabe že razvitih e-gradiv v dvojezičnih šolah je bilo ugotovljeno, da bi bilo nesmiselno usmerjati energijo v direktno prevajanje le-teh. Pripraviti je treba e-vsebine, ki si jih učitelji želijo in jih bodo resnično potrebovali pri svojem delu. Te e-vsebine morajo biti pripravljene v duhu praktične uporabe tako za učence, dijake kot tudi starše, saj le to prinaša dodano vrednost. Iz tega razloga je bila smiselna povezava s projektom izdelave e-učbenikov, ki teče na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. V sklopu projekta e-učbeniki bo izdelana platforma za pripravo sodobnih e-učbenikov, ki bo omogočala dvojezičnost oz. tudi uporabo madžarskega jezika. V prvem koraku bodo to sicer e-vsebine v duhu sedanjih e-gradiv, ki pa bodo imela vse predispozicije (tako vsebinske, metodološke kot tudi tehnološke), da lahko postanejo e-učbeniki, kar bi bilo za dvojezične šole optimalno (tako s stroškovnega, vzdrževalnega kot finančno-organizacijskega vidika).
A projekt tervezése során kiderült, hogy az e-tartalomra nemcsak a kétnyelvű általános és középiskoláknak van szükségük, hanem az óvodáknak és a speciális
nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó kétnyelvű általános iskoláknak is. A várakozásokat megerősítette a kétnyelvű nevelési-oktatási intézetek tanítói-tanárai és igazgatói körében végzett online felmérés. A felmérés eredményei azt mutatták, hogy a magyar nyelvű e-tartalom iránt a magyar nyelv második nyelvként való tanításában mutatkozik a legnagyobb igény. Emiatt a magyar nyelv mint második nyelv tanításához a kétnyelvű általános és középiskolák teljes vertikumában, és a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó iskolákban is beindult az e-tartalmak fejlesztése. A magyar nyelv mint második nyelv tantárgy mellett a kétnyelvű iskolák a magyar történelem és földrajz, valamint a természetismeret tantárgyhoz, továbbá az általános
iskolában az elsőtől a harmadik osztályig igénylik a magyar e-tartalom fejlesztését. E-tartalom a kétnyelvű területeken az óvodák számára is készül, mégpedig szlovén és magyar nyelven egyaránt. Ugyanígy online felmérés segítségével határozták meg a kétnyelvű középiskolának kifejlesztendő e-tartalmat. A magyar nyelv mint második nyelv tantárgy mellett készül a történelem, a matematika, a közgazdaságtan és a gépészet tantárgyhoz is e-tartalom. A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a magyar nyelv mint második nyelv tantárgyhoz a Részleges külső differenciálás nevű kísérleti projekt segédanyagaként szintén kifejlesztjük a szükséges e-tartalmakat.
  Pri načrtovanju projekta je bilo ugotovljeno, da e-vsebine niso potrebne le za dvojezične osnovne in za dvojezično srednjo šolo, temveč tudi za vrtce in za dvojezično osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami. Predvidevanja je potrdila tudi spletna anketa, ki je bila izvedena med učitelji in ravnatelji dvojezičnih VIZ. Rezultati ankete so pokazali, da je največja potreba po razvoju e-vsebin v madžarskem jeziku za predmet madžarščina kot drugi jezik. Iz tega razloga poteka razvoj e-vsebin za predmet madžarščina kot drugi jezik na celotni vertikali v dvojezični osnovni in srednji šoli ter tudi v šoli za otroke s posebnimi potrebami. Poleg predmeta madžarščina kot drugi jezik se je v dvojezičnih osnovnih šolah pokazala potreba po razvoju e-vsebin za predmeta zgodovina in geografija Madžarske, za predmet naravoslovje in za prvo triado (1.–3. razred). E-vsebine bodo razvite tudi za vrtce na dvojezičnem področju, in sicer v obeh jezikih, torej v slovenščini in madžarščini. Prav tako so bile s pomočjo spletne ankete določene e-vsebine, ki bodo pripravljene za dvojezično srednjo šolo. Poleg že omenjenega predmeta madžarščina kot drugi jezik se bodo razvijale e-vsebine za zgodovino, matematiko, ekonomijo in strojništvo. Kot pomožno gradivo za izvedbo pilotnega projekta Delna zunanja diferenciacija pri madžarščini kot drugem jeziku v Dvojezični srednji šoli Lendava bomo prav tako razvijali potrebne e-vsebine.
     
Online szószedetek létrehozása, illetve továbbfejlesztése szaktárgyi segédletként   Vzpostavitev oz. nadgradnja on-line zbirk izrazov kot pomožnega učnega gradiva pri strokovnih predmetih
A szükségletek elemzésekor bebizonyosodott, hogy a kétnyelvű iskolák tanárai számára komoly nehézséget jelentenek a szakkifejezések. Emiatt kétnyelvű (szlovén–magyar, magyar–szlovén) online szószedeteket fogunk készíteni a matematika, a képzőművészet, a földrajz, a történelem, a kémia, a fizika, a gépészet, a közgazdaságtan, a hivatali kommunikáció, a könyvtártudomány tantárgyakhoz, a magyar nyelv oktatásához (kiemelten az irodalomra és a nyelvhasználatra összpontosítva), a zeneoktatáshoz és a testneveléshez (óvodák és az általános iskolák első három osztálya számára), valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek számára. Az online szószedetek kiegészítő funkcióként és szolgáltatásként szabadon elérhetők lesznek a SIO portálon. Ezzel egyidejűleg lehetővé tesszük a szószedetek továbbfejlesztését, illetve kiegészítését a projekt kifutása után.   V sklopu analize potreb se je pokazalo znano dejstvo, da imajo učitelji v dvojezičnih šolah veliko težav s strokovno terminologijo. Iz tega razloga bomo razvili on-line dvojezične (slovensko-madžarske, madžarsko-slovenske) zbirke izrazov za področja matematike, likovne umetnosti, geografije, zgodovine, kemije, fizike, strojništva, ekonomije, poslovne komunikacije, knjižničarstva, madžarščine (posebej za književnost in posebej za jezikoslovje), za glasbeno umetnost, šport (za predšolske otroke oz. za prvo triado dvojezične osnovne šole) in zbirko za otroke s posebnimi potrebami. On-line zbirke bodo prosto dostopne na portalu SIO kot dodatna funkcionalnost in storitev. Prav to pa bo omogočilo nadaljnji razvoj zbirk oz. dopolnjevanje vsebine le-teh tudi po končanem projektu.