1. tevékenység || Aktivnost 1

1. tevékenység: A MAGYAR NYELVŰ E-KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE

 

Aktivnost 1: RAZVIJANJE JEZIKOVNIH E-KOMPETENC V MADŽARSKEM JEZIKU

     
Programok előkészítése, valamint szemináriumok és más képzések tartása nevelőknek, osztálytanítóknak és szaktanároknak általános magyartudásuk és szaknyelvi ismereteik javítására   Priprava programov in izvedba seminarjev ter drugih oblik usposabljanja vzgojiteljic, učiteljev razrednega pouka in učiteljev strokovnih predmetov v madžarskem jeziku, zlasti z vidika obvladanja strokovne terminologije tudi v madžarskem jeziku
A magyar nyelvi e-kompetencia fejlesztése keretében a tanárok e-kompetenciájához vezető út részeként magyar nyelvre lefordítjuk és tartalmilag kiegészítjük az alapszemináriumokat (irányított viták a fórumokon magyar nyelven, a nemzeti kisebbségek aktuális problémái stb.). A szemináriumok kiegészítése azt jelenti, hogy a már elkészült szemináriumokat aktuális tartalommal töltjük meg, kiemelten kezeljük a magyar nyelvű szakkifejezéseket, a feldolgozott tartalmat pedig a kétnyelvű terület problematikájával aktualizáljuk. A tanárok e-kompetenciáját fejlesztő szemináriumok mellett olyan szemináriumokat is tartunk, amelyek a tanárok szaktantárgyi terminológiai e-kompetenciáját fejlesztik. A szaktárgyakat összevonjuk (természettudományok, társadalomtudományok és osztálytanítás csoportba), mert tantárgyanként túl kevés lenne a szemináriumi résztvevők száma. Mivel a kétnyelvű nevelési-oktatási intézetek tanárai az e-anyagok fejlesztése keretében sok e-tartalmat készítenek, tervezzük az elkészült e-tartalmak (e-anyagok) tanácsadás formájában történő bemutatását.   V sklopu razvijanja jezikovnih e-kompetenc v madžarskem jeziku bodo temeljni seminarji v sklopu poti do e-kompetentnosti učiteljev prevedeni v madžarski jezik ter ustrezno vsebinsko nadgrajeni (usmerjene diskusije na forumih v madžarskem jeziku, aktualna problematika narodnostne skupnosti itd.). Nadgradnja seminarjev pomeni, da bodo kot osnova vzeti že razviti seminarji, katerim bodo dodane aktualne vsebine, poudarjeni bodo strokovni termini v madžarskem jeziku, obravnavane vsebine pa bodo aktualizirane s problematikodvojezičnegapodročja. Poleg seminarjev za e-kompetentnost učiteljev bodo izvedeni še seminarji za dvig e-kompetentnosti učiteljev v madžarskem jeziku pri strokovnih predmetih. Na strokovnih področjih bodo predmeti združeni (za področje naravoslovja in družboslovja ter za razredni pouk), saj je v vključenih šolah premalo učiteljev posameznega predmeta, da bi lahko zagotovili običajno število udeležencev na seminarju. Ker pripravljajo v sklopu aktivnosti razvoja e-gradiv učitelji dvojezičnih VIZ večje število e-vsebin, načrtujemo predstavitev izdelanih e-vsebin (e-gradiv) v obliki svetovanj.
A szemináriumokhoz és a tanárok továbbképzéséhez szemináriumi, illetve segédanyagként dokumentumfilmet fogunk készíteni a Muravidék kétnyelvű területén működő múzeumokról és állandó kiállításokról (a filmnek múzeumpedagógiai szerepet is szánunk), és tanulmányt írunk a kortárs magyar irodalom szerepéről a szlovén kulturális térségben.   Za potrebe seminarjev in za nadaljnje izobraževanje učiteljev bomo kot seminarsko gradivo oz. kot podporno gradivo nadaljnjemu izobraževanju pripravili dokumentarni film o muzejih in stalnih razstavah na dvojezičnem območju Prekmurja (filmu posvečamo še muzejsko-pedagoško vlogo) ter prispevek o sodobni madžarski književnosti v slovenskem kulturnem prostoru.
     
Az igazgatók magyar nyelvű kommunikációs készségeinek és e-kompetenciájának fejlesztése   Razvijanje poslovne komunikacije in e-kompetenc ravnateljev v madžarskem jeziku
A vezető alkalmazottaknak (igazgatóknak és helyetteseiknek) újabb szemináriumot készítünk a kétnyelvű intézetek nyelvi profiljáról, a magyar nyelvű hivatali kommunikációról, és egy másik magyar nyelvű szemináriumot a haladó szintű IKT ismeretekről.   Za vodstvene delavce (ravnatelje in njihove pomočnike) bomo na novo razvili seminarja s področja jezikovne prepoznavnosti dvojezičnih zavodov in poslovne komunikacije v madžarskem jeziku ter seminar naprednih znanj IKT v madžarskem jeziku.
„A kétnyelvű intézet nyelvi profilja" szeminárium segítségével rámutatunk, hogyan folyik a nyelvi profil meghatározása és a kétnyelvű nyelvhasználat a kétnyelvű intézetek munkájában és életében. Áttekintjük a kétnyelvűség alkalmazásának mikéntjét a pedagógia területén, a vezetésben, valamint a tanulók és szüleik számára elérhető iskolai dokumentumokban. Elemzéseink eredményeként irányelveket állítunk fel és közös platformot határozunk meg a kétnyelvű intézetek nyelvi profiljának módosításához. A felsorolt célok elérésének megkönnyítésére a kétnyelvű intézetek vezető alkalmazottainak szemináriumot dolgozunk ki a magyar nyelvű hivatali kommunikációról és a haladó szintű IKT ismeretekről. Ezzel erősíteni kívánjuk a magyar nyelv használatát a kétnyelvű intézetek hivatali kommunikációjában.   S pomočjo seminarja Jezikovna prepoznavnost dvojezičnega zavoda želimo ugotoviti, kako sta opredeljeni jezikovna prepoznavnost in uporaba obeh jezikov v delu in življenju dvojezičnih zavodov. Pregledali bomo, kako upoštevajo dvojezičnost na pedagoškem področju, pri vodenju in v šolskih dokumentih, ki so dostopni učencem ter staršem. Na podlagi teh analiz želimo postaviti smernice in skupna izhodišča za spremembe v jezikovni prepoznavnosti dvojezičnih zavodov. Za lažje doseganje navedenih ciljev bomo za vodilne delavce dvojezičnih zavodov razvili še seminar poslovne komunikacije in naprednih znanj IKT v madžarskem jeziku. S tem želimo okrepiti uporabo madžarskega jezika v poslovni komunikaciji v dvojezičnih zavodih.